2021-06-20 14:33:38در این قسمت شکایت خود را از پزشک مربوطه ثبت کنید در اسرع وقت تیم ما شکایات را بررسی و اعمال می نماید از همراهی شما در بهتر کردن کیفیت خدمات کمال تشکر را داریم
complaint page