دکتر معصومه صابریان

تخصص : متخصص داخلی، فوق تخصص انکولوژی و هماتولوژی
تخصص : متخصص داخلی، فوق تخصص انکولوژی و هماتولوژی
شماره پزشکی :

دکتر علیرضا قاضی زاده

تخصص : متخصص داخلی، فوق تخصص خون و سرطان بالغین انکولوژیست هماتولوژیست
تخصص : متخصص داخلی، فوق تخصص خون و سرطان بالغین انکولوژیست هماتولوژیست
شماره پزشکی :