دکتر محمد مهدی قاسمی

تخصص : متخصص مغز و اعصاب
تخصص : متخصص مغز و اعصاب
شماره پزشکی :

دکتر محسن جواد زاده

تخصص : فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان
تخصص : فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان
شماره پزشکی :

دکتر زهره سلطان رحمتی

تخصص : جراح و متخصص مغز و اعصاب دیسک و ستون فقرات
تخصص : جراح و متخصص مغز و اعصاب دیسک و ستون فقرات
شماره پزشکی :