دکتر امین میخچی

تخصص : روانشناس عمومی
تخصص : روانشناس عمومی
شماره پزشکی :

دکتر آرش مطهری

تخصص : دکترای روانشناسی
تخصص : دکترای روانشناسی
شماره پزشکی :

دکتر ساناز الهی نژاد

تخصص : روانشناس بالینی
تخصص : روانشناس بالینی
شماره پزشکی :

حمیده جنگجو

تخصص : کارشناسی ارشد روانشناسی ( فرزندپروری )
تخصص : کارشناسی ارشد روانشناسی ( فرزندپروری )
شماره پزشکی :

دکتر اعظم صالحی

تخصص : مشاوره آفتاب مهر _ روانشناسی
تخصص : مشاوره آفتاب مهر _ روانشناسی
شماره پزشکی :

مهدیه نام آور

تخصص : کارشناسی روانشناسی
تخصص : کارشناسی روانشناسی
شماره پزشکی :

مائده رنجبر

تخصص : روانشناسی
تخصص : روانشناسی
شماره پزشکی :

دکتر بنفشه فرزین راد

تخصص : دکترای روانشناسی بالینی ( زوج درمانی و طلاق)
تخصص : دکترای روانشناسی بالینی ( زوج درمانی و طلاق)
شماره پزشکی :

دکتر سعید ایمانی

تخصص : دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
تخصص : دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
شماره پزشکی :

دکتر مهدی شریعتمداری

تخصص : مشاور خانواده و کودک
تخصص : مشاور خانواده و کودک
شماره پزشکی :

دکتر فتانه محمدی

تخصص : مشاور خانواده
تخصص : مشاور خانواده
شماره پزشکی :